وصول چک و عدم ایفای تعهد

زمینی را فروخته ام حال خریدار چک را پاس نمی کند تکلیف چیست؟

12 تیر 1400 106

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی