تصرف توسط یکی از شریکان ملک مشاعی

سلام همسرم با شخص دیگری ملکی به صورت مشاع شریک هستند حال آن شخص تمامی ملک را متصرف شده است حال تکلیف چیست؟

14 تیر 1400 88

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی