;
نحوه اعاده دادرسی در محاکم

برای طرح دعوی اعاده دادرسی به کرام دادگاه باید مراجعه نمود دادگاهی که رای بدوی صادر کرده؟یا دادگاه تجدید نظر؟

16 تیر 1400 40

باسلام
مطابق ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع اعاده دادرسی بسته به اینکه اعاده دادرسی اصلی باشد یا طاری متفاوت است:
دادخواست اعاده دادرسی اصلی، به دادگاهی تقدیم میشود که صادرکننده همان حکم بوده است که میتواند دادگاه بدوی باشد که حکم در آن به صورت قطعی صادره شده وقابل تجدید نظر نباشد ویا به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده باشد یا دادگاه تجدیدنظر باشد هرچند حکم دادگاه بدوی در این مرجع تائید شده باشداگر هم حکم در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد به دفتر دیوان تقدیم میشود(در واقع درخواست اعاده دادرسی به دادگاهی تقدیم میشود که حکم قطعی را صادر کرده است)
درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میشود که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده ومطابق تبصره م ۴۳۳ فرد پس از درخواست اعاده دادرسی طاری میبایستی دادخواست لازم را ظرف ۳ روز به دادگاه تقدیم کند و دادگاه نیز مکلف است دادخواست را به دادگاه ثهدر کننده حکم ارسال نماید.در نتیجه دادخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی که حکم به زیان شخصی ارائه شده تقدیم میگردد ولی در دادگاه صادر کننده حکم رسیدگی میشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی