صدور رای متفاوت نسبت به یک موضوع در شعبات شورای حل اختلاف

اگه شعبه ای از شورای اختلافی نظر شعبه دیگر شورای حل اختلاف را قبول نداشته باشد ونظری ورسیدگی متفاوتی با قبلی داشته باشد .باید چکار انجام دهم .

22 تیر 1400 85

باسلام
قضات در مقام صدور رای برداشت خود را از قوانین و مقررات اعمال میکنند ومکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نیستند البته برداشت متفاوت قضات ،از نص واحد همواره وجود داردبا این حال درصورتی که از طرف دادگاهها در مواردمشابه آراء متفاوتی صادر بشه قانونگذار به خاطر وحدت رویه به قوه قضاییه اجازه داده تا باصدور رای وحدت رویه که در هئیت عمومی دیوان عالی کسور انجام میشه رفع اختلاف بکنه تا برداشت های متفاوت از قوانین موجبات تضییع حقوق اشخاص نشود.
در خصوص مورد جنابعالی چون آرا از دوشعبه شورای حل اختلاف صادر شده موضوع از موارد صدور رای وحدت رویه نیست چراکه صدور رای وحدت رویه در خصوص محاکم بدوی و تجدیدنظر رخ میده و درخصوص آرای صادره از شورا چون مرجع اعتراض به آرای صادره از آنها شعبات دادگاه بدوی هستند ،شوراها میبایستی از نظر مرجع تجدیدنظر خود تبعیت نمایند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی