تقسیم ترکه وفروش مال مشاع

سلام پدر بنده تازگی فوت شده و ما ۳ نفر هستیم مادرم ، من و خواهرم، من فرزند ارشد و پسر هستم، طبق قانون یک هشتم از ارث به مادر و پسر دو برابر دختر ارث میبره، اما مادرم میگه قبل از مرگ من ارثو تقسیم نکنید من ۳۰ سالم هست و میترسم مادرم مخفیانه شوهر کنه، به دلایلی... میخواستم بدونم اگه مادرم اینکارو بدون اجازه ما انجام بده تکلیف ارث چی میشه، و اون مرد تنها از ارث زن ( مادرم ) میبره و یا صاحب ارث جدید اون میشه، و ما باید از اون دوباره ارث ببریم... بعد از ازدواج میخواستم بدونم تا در صورت نیاز ما حقمون یعنی من و خواهرم ضایع نشه چون ما راضی نیستیم مادرمون دوباره شوهر کنه طبق گفته پدرم... ممنون.

26 شهریور 1400 98

بااحترام
شما میتوانید از مادر یک صلح نامه جهت اموال مادر که بعد از فوت به شما و خواهر انتقال یابد تنظیم یا میتوانید تقسیم ترکه نمایید ولی به مادر اجازه استفاده دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی