تقسیم مال مشاع عیر قابل افراز

با سلام ایا چندین قطعه زمین کشاورزی مشاع با حکم فروش به علت عدم قابلیت تقسیم را بعد از صدور حکم میشود بین چندین نفر به تراضی تقسیم کرد وایا این تراضی تقسیم با حکم صادره تعارض ندارد باتشکر - لطفا جواب با ذکر ماده قانونی .

24 دی 1400 12

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی