سواستفاده از ضعف نفس

سلام.مادر منو که سواد نداره با برادرم. دایی هام به اسم گرفتن حواله تراکتور بردن دفترخانه اونجا امضا گرفتن که تمام سهم ارث پدری را بخشیده به برادرها چیکار میشه کرد.

17 فروردین 1401 28

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی