اشتباه شکلس در طرح دادخواست

سلام . پرونده ای دارم که ارجاع به داور داشته و داور نیز رای خود را صادر کرده است .خوانده دادخواست ابطال رای داور داده است .موضوع قرارداد مالی لست و داور رای به باز پرداخت سی میلیون و جریمه تاخیر در تأدیه داده است .وکیل خوانده دادخواست را به مبلغ سه میلیون تومان ثبت کرده است ،آیا دادخواست مشکل شکلی ندارد و این اشتباه چه عمدی و چه سهوی مشکلی ایجاد نمیکند ؟

28 اردیبهشت 1401 78

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی