دادخواست ابطال رأی داوری در خارج از موعد ثبت شده ،امکان اعتراض است

با احترام دادخواست ابطال رأی داوری در خارج از موعد ثبت شده ،روز ابلاغ ۱۴۰۱/۱/۲۳و بیست روز مهلت در روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۱۵به اتمام رسیده تاریخ دادخواست ۱۴۰۲/۲/۱۶که روز جمعه بوده ثبت شده است ،آیا میتوان به ثبت دادخواست اعتراض کرد و ایراد گرفت؟

29 اردیبهشت 1401 52

سلام. با توجه به مقررات ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنان‌چه رأی داور، پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد آن رأی اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. با این ترتیب هر گاه از دادگاه تقاضای ابلاغ و متعاقباً اجرای رأی داوری شده باشد و دادگاه بدون بررسی در مورد رأی داور که خارج از مهلت صادر شده، اجراییه صادر کرده باشد، مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به لحاظ این‌که در صدور اجراییه اشتباه شده دادگاه رأساً و یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را باید ابطال کند.

نظر اکثریت
چون ابلاغ از طریق دادگاه وفق ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عمل نیامده بود و برخلاف قوانین موجد حق‌بوده و طبق بند (4) ماده 489 باطل و غیرقابل اجرا است و اجراییه صادره اشتباه بوده و دادگاه صادرکننده باید نسبت به ابطال اجراییه اقدام نماید، با توجه به ماده 490 که مقرر می‌دارد: «هر یک از طرفین می‌توانند» لاجرم معنای آن این نیست که دادگاه متوجه خلاف قانونی بودن رأی داوری شده اما نتوانسته آن را ابطال نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی