اسناد رسمی

آیا اسناد رسمی صادره بر اساس مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت ابطال با ماده 22 قانون ثبت می‌باشد یا خیر ؟

14 خرداد 1399 143

با عرض سلام
اسناد مالکیتی که مطابق مواد 147 و 148 قانون اصلاح قانون ثبت صادر می‌شود صدور آن باید با رعایت شرایط مندرج در قانون صورت گرفته باشد و چنانچه صدور آن مغایر با قانون مالکیت دارندگان اسناد مالکیت قبلی باشد اشخاص ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالکیت جدید صدور را بنماید و چنانچه دادگاه صدور سند مالکیت جدید را مغایر با مقررات قانونی بداند نسبت به ابطال آن اقدام خواهد کرد ولی تا زمانی که اسناد مالکیت جدید بموجب حکم قطعی دادگاه ابطال نشده باشد معتبر است هرچند مندرجات آن با اسناد مالکیت قبلی که بر اساس ماده 22 قانون سقف اعتبار داشته مغایر باشد و لذا نمی‌توان اسناد مالکیت جدید را صرفاً به استناد ماده ای 22 قانون ثبت باطل کرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی