نبودن قرارداد جدید بین موجر ومستاجر

فقط قرار داد سال اول بین موجر ومستاجربه صورت دستی نوشته شده وپس از گذشت ۳سال وافزایش کرایه وپرداخت ان واقرار صاحبخانه به توافق تمدید زبانی آیا مصوبه ستاد ملی کرونا در حمایت از مستاجر شامل حال مستاجر میشود یا باید حتما قرارداد بنگاهز یا دست نویس ارائه شود

28 مرداد 1399 193

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی