تهیه و ترویج سکه قلب ، وارد کردن سکه تقلب

منظور از سکه قلب چیست؟

منظور از سکه قلب این است که شخصی اقدام به ساختن سکه نماید. مطابق مواد 518 تا 520 تعزیرات قانونگذار ساختن سکه تقلبی ، ترویج سکه قلب، تخدیش سکه قلب در خصوص مسکوکات طلا یا نقره ایرانی و نیز داخل کشور نمودن سکه قلب یا سکه مخدوش جرم انگاری نموده است. ساختن سکه تقلبی هم در مورد سکه های طلا و نقره مانند سکه های بهار آزادی که از طلا ساخته میشود و هم در مورد سکه های غیر طلا و نقره مانند سکه های 5000 ریالی جرم است. در حالی که جرم تخدیش نمودن سکه فقط در خصوص مسکوکات طلا یا نقره اعم از ایرانی یا خارجی است که به قصد تقلب باشد.

شبیه سازی رکن اصلی:

ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی

هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را‌از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
نکته1: بر خلاف جرم جعل در این جرم شبیه سازی رکن تشکیل دهنده جرم است لذا اگر بین سکه تقلبی ساخته شده با سکه اصلی شباهت وجود نداشته باشد اساساً جرم قلب سکه واقع نمی شود.
نکته 2: شباهت ظاهری که فرد عادی را در بادی امر به اشتباه اندازد برای تحقق جرم کافی است. اگرچه کارشناس در همان ابتداری امر نیز متوجه شود که سکه ، سکه تقلبی بوده است.

تخدیش سکه:

ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی

هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً‌ در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
نکته: در دو مورد باید بین سکه طلا و نقره با سایر سکه ها تفکیک قائل شد 
1- تخدیش سکه طلا و نقره جرم محسوب می شود درحالیکه تخدیش سکه های عادی وصف مجرمانه ندارد 
2- در سکه های طلا و نقره مورد معامله واقع شدن شرط تحقق جرم است یعنی رواج نسبی داشتن آنها لازم است مانند سکه های بهار آزادی یا سکه های پهلوی اما سکه های دوران های تاریخی قبل را شامل نمی شود زیرا رواج نسبی ندارد اما در سکه های عادی رایج بودن شرط است. و بنابراین باید رواج مطلق بین مردم داشته باشد.
نکته: حتی اگر به وزن سکه افزوده شود بازهم جرم قلب سکه واقع شده است اگرچه از خود جنس طلا یا نقره نیز به آن اضافه شده باشد لذا این مورد نیز در سکه طلا یا نقره جرم تخدیش محسوب می شود.

ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی

هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها‌ شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
نکته: ساختن سکه های قدیمی طلا و نقره که مورد معامله واقع نمی شوند یا سکه های غیر طلا و نقره که رایج نیستند هرچند باعث تحقق جرم نیست اما در صورت وجود سایر شرایط باعث تحقق جرم ساختن نمونه تقلبی اثر تاریخی و فرنگی مطابق ماده 66 مکرر قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شود.
نکته: جرم تخدیش سکه فقط در سکه های سالم قابل تحقق است بنابراین تخدیش سکه های تقلبی یا سکه ای که قبلا تخدیش شده است باعث تحقق جرم تخدیش نیست.

جرم وارد کردن سکه :

وارد کردن سکه در هر 3 مورد فوق (سکه های طلا و نقره تقلبی، سکه های غیر طلا و نقره تقلبی، سکه های طلا و نقره مخدوش )جرم است.
وارد کننده سکه در هر حال قابل مجازات است اعم از اینکه خود وارد کننده ، سازنده سکه هم باشد یا دیگری و اعم از اینکه سکه در خارج ساخته شده باشد یا ابتدا در داخل کشور ساخته شده و بعد خارج شده باشد و دوباره وارد کشور گردد.
نکته: صرف وارد کردن سکه باعث تحقق جرم است حتی اگر پس از وارد کردن سکه ، وارد کننده نسبت به ترویج سکه اقدام نکند.

ارفاق ها در جرم قلب سکه :

1- اگر مجرم قبل از کشف جرم مامورین را مطلع نماید یا آنکه همکاری موثر با مامورین نماید دادگاه راساً یا با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی بنا به تشخیص خود به مجرم تخفیف می دهد و البته مجرم از مجازات حبس معاف می شود.
2- توبه قبل از دستگیری = معافیت از مجازاتها (صرف نظر از درجه جرم )
3- اموال تحصیل شده از طریق جرم قلب سکه = ضبط به عنوان تعزیر لذا قانونگذار  مقرر کرده که این اموال به نفع دولت ضبظ می شود.در حالیکه اصولا باید به مالباختگان مسترد میشد
4- جرم قلب سکه جرم مطلق است و لذا ورود ضرر به خریدار یا گیرنده سکه شرط نیست بنابراین حتی اگر ضرری نیز از طریق این جرم وارد نشده باشد بازهم جرم قلب سکه تحقق یافته است.

۵ / 4.33 (از مجموع 3 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
سوال حقوقی