خسارات بدنی  در ورزش های رزمی

مسئولیت رزمی کاران در ورود به خسارات بدنی : 

هر رزمی کاری می بایست از قواعد رفتاری جامعه شناخت کلی داشته باشد تا بتواند واکنش متعارف نسبت به حمله مهاجم را نشان دهد بنابراین معیارهای های جامعه را نمی توان در اثنای درب سالن های ورزشی با کنش های رزمی کاران تعیین کرد بدلیل آنکه قانون در محدوده سالن های آموزشی مفاهیم اساسی خود را دارد.بنابراین رزمی کاران باید از پیامدهای حقوقی ناشی از کاربرد فنون رزمی آگاه باشند و برای فراگیری این قوانین آموزش داده شوند تا از ورود خسارت به دیگر بازیکنان جلوگیری به عمل آید زیرا چنانچه خسارتی وارد گردد مسئولیت مدنی به دنبال خواهد داشت.

در ورزش مسئولیت مدنی در جایی حاصل می شود که قصد و عمد در کار نبوده اما به واسته فعالیت ورزشی به دیگری زیان وارد می شود.

رزمی کار کیست؟

رزمی کار به افرادی اطلاق می شود که در زمینه های هنرهای رزمی فعالیت دارند،هنرهای رزمی یک سبک قدیمی و مروج در می باشد.
بیشتر آسیب هایی که در حیطه ورزش رخ می دهد حوادث غیر عمدی و اکثر موارد بی مبالاتی است که عملا قصد آسب رساندن به شخص دیگری را ندارند به طور کلی اگر آسیب رساندن با قصد قبلی باشد طوری که همراه با خصومت و خشونت بوده، جرم طلقی شده و دارای مسئولیت است.درصورتی که ثابت شود فعل ورزشکار در هنگام آسیب رساندن از روی قصد بوده، وی را می بایست طبق ماده 1قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مسئول صدمات وارده دانست.

ماده 1 مقرر می دارد: هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان،سلامتی،مال،آزادی یا حیثیت تجاری و یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای اشخاص ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید و موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مسئولیت شخص رزمی کار

موضوعات مربوط به دفاع از خود بسیار پیچیده بوده و رزمی کار در هنگام اعمال فنون دفاع از خود به دلیل آموزش هایی که دیده است از مسئولیت های حقوقی برخوردار است و بایستی دفاع وی متناسب با خطر باشد و ضربه متناسب با نوع حمله متهاجم را روی فرد اعمال نماید. درصورتی که شخص رزمی کار دفاعی خارج از حد متعارف انجام داده که سبب ورود خسارات جانی و مالی به شخص متهاجم شده است در این حالت عمل وی دفاع از خود تلقی نگردیده و مطابق قانون مجازات متناسب با عمل وی برخورد خواهد شد به عنوان مثال اگر شخص رزمی کاری تصور کند متهاجم دارای چاقو بوده قصد جان وی را دارد و در دفاع از خود سبب فوت شخص متهاجم شود و بعدا معلوم شود شخص هیچگونه سلاح سردی به همراه نداشته در این حالت عمل وی دفاع از خود محسوب نشده و قانونگذار برای وی مجازات قصاص را در نظر خواهد گرفت.
تنها زمانی که دفاع متناسب با حمله باشد دفاع از خود محسوب خواهد شد و شخص تنها مسئولیت مدنی داشته و مسئولیت کیفری نمی توان برای وی متصور شد. بدین معنا که تنها دیه جراحات وارده را پرداخت خواهد نمود و مجازات کیفری متحمل نخواهد شد.
آیا شخص رزمی کار در صورت منازعه ی خیابانی منجر به صدور حکم کیفری از طرف کمیته ی ورزشی رشته ی ورزشی خود محروم می گردد ؟ 
خیر محکومیت کیفری این شخص ارتباطی با محرومیت او در زمینه ی ورزشی ندارد . ۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل