زمان صدور رای دادگاه بدوی یوان؟

باعرض سلام.باوجودداشتن قراردادکتبی یکساله وخواستن حکم ابقا به کاردرجلسات تشخیص ودادن لایحه به هیات حل اختلاف وبلاتکلیف گذاشتن ومعطل کردن بنده به مدت8ماه دراداره کار وندادن حکم ابقابه کاروالباقی حقوق ومزایاوبیمه الباقی قراردادم مجبورشدم به دیوان ازطریق دفترخدمات قضایی شکایت کنم.باتوجه به اینکه رسیدگی دردیوان بسیارطولانی وزمانبراست.حال سوال بنده این است که دادگاه بدوی دیوان بعدازچندماه رای روصادرمیکند؟لطفازمان بگید؟

27 تیر 1399 165

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی