ایا به رای دیوان عدالت اداری اعتراض کنم باخیر ؟

سلام.اینجانب باکارفرمایک فقره قراردادکاری ازتاریخ98/04/29لغایت99/04/29به مدت یکسال منعقدکردیم.درتاریخ2ابان98کارفرمابدون دلیل من روازکاراخراج کرد.درهیئت تشخیص حکم ابقابه کاربه استنادماده25وبنددال ماده21قانون کار روخواستم واماده به کاربودنم رواعلام کردم وکارفرماهم بهانه بی نظمی وفحاشی درحین کار رو بدون اثبات ومدارک مستندشفاهی گفت.دردادنامه هیئت تشخیص اخراج موجه به دلیل زوال زمینه اشتغال عنوان شدودرهیئت حل اختلاف نیزبه استنادمادتین25 و158و165قانونکارحکم ابقابه کارخواستم که مجددارای هیئت تشخیص تائیدوابرام شدبه دادگاه بدوی دیوان شکایت کردم که دردادخواستم بیان کردم که کارفرمابدون دلایل خاصی وبدون ایفامدارک مستندمبنی برفسخ قراردادکارکه درقانون کاریکماه قبل ازاخراج صادرمیگرددصورت نگرفته وکارفرمابدون رعایت موازین قانونی ومقرارات قراردادکارشروع به اخراج من ازکاربدون دلیل نموده است ویک سری توضیحات دیگه.متاسفانه دادگاه بدوی اینگونه رای داد: نظربه اینکه رای قطعی به شماره وبه مورخ هیات حل اختلاف شهرستان درراستای حدوث اختلاف فیمابین کارگروکارفرمابراساس قوانین ومقررات مربوط حل وفصل گردیده وازناحیه شاکی دلیل موثروموجهی که موجبات نقض یابی اعتباری رای معترض عنه رافراهم اوردارائه وابرازنگردیده وازطرفی دررسیدگی ازحیث شکلی وماهوی ورعایت قوانین ومقررات ایرادواشکالی ثابت نیست.لذاباعدم احراز نقض قوانین ومقررات یامخالفت باانهادرمبانی استدلال رای خواسته غیرموجه تشخیص ومستندابه مواد10و17و58و60و65قانونتشکیلات وایین دادرسی دیوان ضمن تائید رای معترض عنه حکم به ردشکایت صادرواعلام میگردد. باتوجه به اینکه شکایت بنده ورفت وامدبنده هزینه بربوده وتجدیدنظرخواهی هم مبلغ40هزارتومان میباشدوازلحاظ صدوررای دادگاه تجدیدنظرکه3الی 4ماه بعدبه طول خواهدکشیدکه تاان زمان هم الاف خواهم شد.شانس من دردادگاه تجدیدنظربااین اوصاف واحوال چقدرمیباشدکه رای نقض شودیااینکه بهتراست بیخیال شده وازخیرتجدیدنظرخواهی بگذرم ومطالبات دادنامه حل اختلاف کار روبه اجرابگذارم؟

18 مهر 1399 171

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی